เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1

(การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 

(ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย)