เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


การประชุม ครั้งที่ 2 (การประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย) เทศบาลตำบลป่าแมต 

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

(การประชุมระดับชุมชน)

เทศบาลตำบลป่าแมต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


 


งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 

(การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)