เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


การประชุม ครั้งที่ 2 (การประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย) อบต. เวียงทอง 

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

(การประชุมระดับชุมชน)

อบต. เวียงทอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม อบต.เวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 

(การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)