เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


การประชุม ครั้งที่ 2 (การประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย) อบต. ร่องกาศ 

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

(การประชุมระดับชุมชน)

อบต. ร่องกาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม อบต.ร่องกาศ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 

(การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)