เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 

งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3

(การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร๋ จ.แพร่