เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


ความเป็นมาของโครงการ 

ความเป็นมาของโครงการ

        

          ด้วยจังหวัดแพร่ เป็นที่ตั้งประตูสู่ล้านนาของการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดล้านนา และกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง มีความต้องการในการเพิ่มเส้นทางคมนาคมด้านการพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดปริมาณจราจรไม่ต้องตัดผ่านตัวชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของชุมชนเมืองแพร่ และเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของเมืองแพร่ในอนาคต เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงเมือง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองแพร่ ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  เป็นผู้ศึกษาไว้

กรมทางหลวงชนบท จึงได้ว่าจ้างบริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอลซัลแท้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด   เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามสัญญาเลขที่ สสอ.14/2561 โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 270 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน คือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560