เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา 

ขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา

          ขอบข่ายของงานและหน้าที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

          ส่วนที่ 1  :   งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้นและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

        ส่วนที่ 2  :   งานสำรวจออกแบบรายละเอียด

ส่วนที่ 1  :   งานสำรวจและออกแบบเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
1    งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ  
2   งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ (Topographic Survey)

3   งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง
4   งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร  และวิเคราะห์ระดับให้บริการ
5   งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการเบื้องต้น (Preliminary Design)

6   งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7   เมื่อดำเนินการตามงานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการเบื้องต้น และงานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน แล้วพบว่ามีผู้คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ

8   การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือ รูปแบบโครงการที่เหมาะสม

9   งานอื่น ๆ (ถ้ามี)         

10   งานศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน         

ส่วนที่ 2  :  งานสำรวจออกแบบรายละเอียด  

1    งานสำรวจขั้นสุดท้าย

2   งานออกแบบรายละเอียดงานทาง รายละเอียดทางแยก ทางแยกต่างระดับโครงสร้างสะพาน และโครงสร้างอื่น ๆ (ถ้ามี)

3   งานออกแบบชั้นโครงสร้างทาง วิเคราะห์เสถียรภาพและการทรุดตัวของคันทาง (ถ้ามี)
4   งานระบบระบายน้ำ

5   งานสถาปัตยกรรมและงานจัดภูมิทัศน์

6   งานศึกษาและออกแบบเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

7   งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ

8   งานระบบไฟฟ้า
9   การดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค         
10   การประสานงาน และดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11   การใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)

12   จัดทำแผนผังแสดงเขตทาง  (Right–of–Way–Plan)
13   การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคา

14   จัดทำแผนงานการก่อสร้าง